Description

Bench in the Peony Garden

Dedication

In loving memory Zaiyi Zhang (1925-2013)

//----------------------------------------- // View slug: tribute-map - end //-----------------------------------------